GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Rozważania ze Słowem Bożym

XVII Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ew. Św. Jana

Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
    A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?». A mówił to wystawiając go na próbę.
    Wiedział, bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł, choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?». Jezus, zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli, więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus, więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile, kto chciał.
    A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło».
    Zebrali, więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
    A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat».
   Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

J 6, 1-15

 

IV Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

biblia

8 maja – komentarz do pierwszego czytania
(Dz 13, 14. 43-52)

Dla wszystkich narodów
   Pierwsze czytanie IV Niedzieli Wielkanocnej opowiada o niezwykle ważnym w historii Kościoła wydarzeniu. Apostołowie, którzy w pierwszych latach po Zmartwychwstaniu głosili Dobrą Nowinę tylko Żydom, zaczynają głosić Ewangelię poganom. Powodem otwarcia wspólnoty wiernych Chrystusa na inne narody był opór Żydów wobec nauczania o Zmartwychwstałym Zbawicielu. Poganie chętnie przyjęli Ewangelię. Oto, jak o ich reakcji na Dobrą Nowinę o Zbawieniu opowiada autor Dziejów Apostolskich: „Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju” (Dz 13, 48-49).
   

V Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

biblia

15 maja – komentarz do Liturgii Słowa
(Dz 14, 21-27; Ap 21, 1-5; J 13, 31-35)

Żyć miłością
   Liturgia słowa V Niedzieli Wielkanocnej zaprasza nas, abyśmy na swoje życie spojrzeli zupełnie inaczej niż dotychczas, zwłaszcza na relacje z innymi ludźmi. Jezus mówiąc „dzieci” do swoich uczniów, czyli do nas, mówi w sposób bardzo serdeczny i ciepły, podkreślając, że dla Niego każdy z nas jest ważny. Żegna się z uczniami, gdyż za parę godzin, umierając na krzyżu, przeżyje dramat samotności, nieobecności drugiego człowieka, i dlatego Jezus zostawia Nam przykazanie miłości.
   

VI Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

biblia

2 maja – komentarz do pierwszego czytania
(Dz 15, 1-2. 22-29)

Kościół i synodalność
   Kościół jest wspólnotą, która stale się uczy. W czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy, jak Kościół uczy się rozwiązywać kryzysy. Kryzys nastąpił, gdy niektórzy chrześcijanie wywodzący się z Żydów zaczęli uczyć byłych pogan o potrzebie przestrzegania całego prawa Mojżesza. „Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem” (Dz 15, 2. 22).
   

VII Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_jn

29 maja – komentarz do Ewangelii
(J 17, 20-26)

Oblicze Boga – Miłość
   Ten fragment Ewangelii pokazuje, że każdy człowiek jest ważny dla Jezusa, dlatego modli się o jedność wszystkich wierzących. Nie jest to jednak taka zwyczajna jedność. To ma być jedność prawdziwa, jaka jest pomiędzy Osobami Boskimi w Trójcy Świętej. A ta jedność jest niebywała. To jest jedna Miłość, jeden Duch, jedna Wola. Sami ludzie nie są zdolni do takiej doskonałej jedności między sobą. Ona jest darem Boga. Dlatego o ten dar Jezus modli się gorąco dla wszystkich.
   

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_jn

5 czerwca – komentarz do pierwszego czytania
(Dz 2, 1-11)

Ten, który jednoczy narody
   „Kiedy zstąpiłeś mieszając języki, Najwyższy, Ty rozdzieliłeś narody, kiedy zaś rozdawałeś ogniste języki, wszystkich wezwałeś do jedności i zgodnie sławimy Najświętszego Ducha”. Ten śpiew, zwany kondakiem, brzmiący w kościele tradycji bizantyjskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, podkreśla ważną dla dzisiejszego świata prawdę: trzecia Osoba Trójcy Świętej jest Tą, która jednoczy ludzi.
   

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_jn

12 czerwca – komentarz do Ewangelii
 (J 16, 12-15)

Tajemnica Trójcy Świętej
   Misja Jezusa na ziemi zakończyła się rozesłaniem. Od tego czasu uczniowie głoszą Dobrą Nowinę „wszystkim narodom” i udzielają chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Od czasów apostolskich wezwanie do wiary w imię Trójcy Świętej towarzyszy codziennemu życiu. W ten sposób rozpoczynamy i kończymy dzień, a w ciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy.
    W imię Ojca i Syna i Ducha udzielono nam chrztu. W imię Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Świętej pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.
   

XII Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_jn

19 czerwca – komentarz do drugiego czytania
(Gal 3, 26-29)

Żydzi, poganie i naród białoruski
   Czytanie z XII niedzieli zwykłej mówi nam, że Chrystus jednoczy wszystkich ludzi bez względu na płeć, przynależność społeczną lub narodową. Apostoł Paweł pisze do Galatów: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Gal 3, 27-28).
    W tradycji bizantyjskiej w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzone jest święto Wszystkich Świętych tego kraju, w którym znajduje się lokalny Kościół. Na przykład Kościół greckokatolicki na Białorusi obchodzi 19 czerwca święto Wszystkich Świętych narodu białoruskiego.
   

XIII Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

ewangelia_lk

26 czerwca – komentarz do liturgii słowa
(Łk 9, 51-62)

Szukać i realizować wolę Bożą
   Jezus Chrystus podczas swego nauczania na ziemi wielokrotnie kierował do spotykanych ludzi wezwanie: „Pójdź za Mną”. Niektórzy sami, zafascynowani Jego Osobą, deklarowali pod wpływem chwilowego entuzjazmu: „Pójdę za Tobą”. Wydawałoby się, że właśnie takiej spontanicznej postawy Jezus oczekiwał. Tymczasem św. Łukasz Ewangelista zapisał zdumiewającą odpowiedź, jaką otrzymał od Zbawiciela taki entuzjastyczny uczeń. Jezus wyraźnie ostrzegał go przed konsekwencjami podjętej decyzji, akcentując trudy i niedogodności związane z wyborem drogi, którą dziś świat nazywa chrześcijaństwem: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć” (Łk 9, 58). To wyraźne przypomnienie, że uczeń Chrystusa na ziemi jest jedynie pielgrzymem, zmierzającym do wiecznej ojczyzny w Niebie.
   

Strona 67 z 68:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.