GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia

Słowo dla Życia (7)

Słowo dla Życia

benedict9Benedykt XVI
   Chciałbym ponadto zachęcić chrześcijan, aby z ufnością oraz świadomą i odpowiedzialną kreatywnością włączyli się w sieć relacji, jakie umożliwiła epoka cyfrowa. Nie tylko dlatego, aby zaspokoić pragnienie obecności, ale dlatego, że ta sieć jest integralną częścią ludzkiego życia. Internet przyczynia się do rozwoju nowych i bardziej złożonych form świadomości intelektualnej i duchowej, wspólnych przekonań. Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów, Tym, w którym wszystko osiąga swe spełnienie (por. Ef 1,10).

    Fragment Orędzia na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu


 

Słowo dla Życia (6)

Słowo dla Życia

benedict9Benedykt XVI
    Drodzy bracia i siostry, jak wiecie 1 maja z radością ogłoszę błogosławionym Czcigodnego Jana Pawła II, mojego umiłowanego poprzednika. Wybrana data jest bardzo znamienna: będzie to bowiem II Niedziela Wielkanocna, którą on sam dedykował Bożemu Miłosierdziu i, w której wigilię zakończył swój ziemski żywot. Ci, którzy go znali, ci, którzy cenili go i kochali, nie mogą nie radować się wraz z Kościołem z tego wydarzenia.

    Podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie 16 stycznia 2011 r.


   

Słowo dla Życia (5)

Słowo dla Życia

benedict9Benedykt XVI
   

Świat potrzebuje Boga – czytamy w zakończeniu orędzia na Światowy Dzień Pokoju. – Potrzebuje uniwersalnych i wspólnie podzielanych wartości etycznych i duchowych, a religia może wnieść cenny wkład w ich poszukiwanie, aby udało się zbudować sprawiedliwy i pokojowy ład społeczny na poziomie narodowym i międzynarodowym. (...) Zachęcam wszystkich, którzy pragną stać się budowniczymi pokoju, a zwłaszcza ludzi młodych, do wsłuchiwania się w swój wewnętrzny głos, by znaleźć w Bogu stały punkt odniesienia dla zyskania autentycznej wolności; niewyczerpaną siłę, pozwalającą kierować światem z nowym duchem, tak, by nie popełniać na nowo błędów z przeszłości.


    Fragment orędzia na Światowy Dzień Pokoju
   

Słowo dla Życia (4)

Słowo dla Życia

Benedykt XVI
   Podczas Adwentu my także jesteśmy wezwani do słuchania głosu Bożego, który rozbrzmiewa na pustyni świata dzięki Pismu Świętemu, zwłaszcza jeśli jest ono głoszone siłą Ducha Świętego. Wiara, w istocie, staje się mocniejsza, jeśli jest rozświetlona Słowem Bożym, ponieważ "to zaś – przypomina św. Paweł – co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję" (Rz 15,4). Wzorem takiego słuchania jest Maryja Panna: "Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowane przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym życiu. Jak przypomina nam św. Ambroży, każdy wierzący chrześcijanin, w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże" ("Verbum Domini", 28).

    Fragment rozważeń przed modlitwą Anioł Pański 5 grudnia.
   

Słowo dla Życia (3)

Słowo dla Życia

benedict9Benedykt XVI
    Z Ewangelii wiemy, że Krzyż był chwilą krytyczną dla wiary Piotra i innych apostołów. I jest jasne, że nie mogło być inaczej: byli bowiem ludźmi i myśleli po ludzku. Nawrócenie Piotra dokonuje się całkowicie wówczas, gdy rezygnuje on z chęci zbawienia Jezusa i akceptuje, by to On go zbawił. Rezygnuje z ocalenia Jezusa od Krzyża i przyjmuje zbawienie, dzięki Jego Krzyżowi. Jezus może budować na nas swój Kościół o tyle, o ile znajdzie w nas wiarę prawdziwą, paschalną i niedomagającą się od Jezusa zejścia z Krzyża, ale powierzającą się Jemu, wiszącemu na Krzyżu.

    Fragment homilii Papieża wygłoszonej podczas Mszy św. 21 listopada
   

Słowo dla Życia (2)

Słowo dla Życia


Benedykt XVI
    Tragedia jest w tym, że panuje i rozpowszechnia się przekonanie, że Bóg jest wrogiem człowieka i jego wolności. Na to pragnę odpowiedzieć prawdziwą biblijną wiarą w Boga, który posłał na ten świat swego Syna Jezusa Chrystusa, by nikt nie umarł, lecz wszyscy mieli życie wieczne (por. Jn 3,16) … Europa powinna otworzyć się na Boga, bez obaw wyjść Mu naprzeciw, pracować dla ludzkiej godności, która została otwarta dzięki najlepszym tradycjom: biblijnej, która tu jest fundamentalna, epoki klasycznej, średniowiecznej i współczesnej, w której powstały filozoficzne, literackie, kulturalne i socjalne arcydzieła Europy.
    Fragment homilii Papieża podczas Mszy św. w Santiago de Compostela, Hiszpania, 07.11.2010
   

Słowo dla Życia (1)

Słowo dla Życia


Benedykt XVI

   Przeżywając tydzień misyjny Papież zachęca spojrzeć na Kościół jako misterium komunii, które ze swej natury jest przeznaczone dla całego człowieka i wszystkich ludzi. Podczas rozważań Ojciec Święty ogłosił, że następne Zgromadzenie Ogólne Zwyczajne Synodu Biskupów w 2012 r., będzie poświęcone tematowi „Nowa ewangelizacja dla przekazania wiary chrześcijańskiej”. Papież ukazał postać św. Pawła, który żył w komunii ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Zjednoczenie z Chrystusem nie czyni Apostoła bezczynnym na oczekiwanie ostatecznej nagrody, lecz nawołuje do głoszenia ewangelii każdemu człowiekowi.  Na zakończenie rozważań papież zawierzył wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu i wszystkich misjonarzy Ewangelii opiece Najświętszej Maryi Pannie.
    Z rozważań przed modlitwą „Anioł Pański” 24 października.
   

Strona 24 z 24:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.