GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Boże Narodzenie jest światłem nadziei

Słowo Pasterskie

Аляксандр Кашкевіч, Біскуп ГродзенскіCzcigodni Bracia Kapłani, Ojcowie i Siostry Zakonne w charyzmatach swych Założycieli!
   Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
W radosnym i pełnym nadziei okresie Adwentu przygotowaliśmy się duchowo na przyjście Mesjasza Jezusa. I oto doczekaliśmy się tej niezwykłej nocy, podczas której, podobnie jak pasterze z okolic Betlejem, przeżywamy spotkanie z Nowo narodzonym Zbawicielem.
   Gdy pasterze trzymali straż nocną nad swoją trzodą, "stanął przy nich anioł Pański [...] i rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»" (Łk 2,8-11).
   Także w naszych kościołach i kaplicach podczas uroczystej Mszy Świętej, zwanej pasterką, rozbrzmiewa radosne orędzie: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel! I my, jak niegdyś pasterze, przychodzimy do naszego "parafialnego Betlejem", by spotkać tam Pana i z wiarą oddać Mu pokłon.
 

Świąteczne życzenia

Słowo Pasterskie

ks. Abp Tadeusz Kondrusiewiczks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz
"Na początku było Słowo"
   Umiłowani w Chrystusie Panu, którego świętujemy chwalebne narodzenie, Bracia i Siostry, Czytelnicy gazety "Słowo Życia"! Te słowa z Ewangelii św. Jana Kościół przedstawia naszej uwadze w dniu świąt Bożego Narodzenia, kiedy w szczególny sposób zastanawiamy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Kiedy przyszła pełnia czasu, to odwieczne Słowo, druga osoba Trójcy Przenajświętszej stało się Ciałem. Daleki Bóg Starego Testamentu stał się bardzo bliski i we wszystkim, oprócz grzechu, podobny do człowieka. Niech poprzez gazetę "Słowo Życia" Bóg przychodzi do ludzi. Niech staje się dla nich coraz bliższy. Niech odradza nadzieję. Niech darzy swoimi łaskami. Niech pomoże, aby przyjmowali Jego niezmienną prawdę i nią żyli.
  Wesołych, pełnych łaski Bożej i Jego pokoju świąt Bożego Narodzenia i do siego Nowego Roku razem ze "Słowem Życia".
   

List pasterski księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Pierwszą Niedzielę Adwentu 2011 roku

Słowo Pasterskie

Alexander Kaszkiewicz Biskup GrodzieńskiUmiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna bardzo szczególny okres kościelnego roku liturgicznego, jakim jest Adwent. Stając u progu nowego roku liturgicznego, zanurzamy się w adwentową atmosferę radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To adwentowe oczekiwanie ma podwójny wymiar. Po pierwsze, Adwent jest okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Matka Kościół po raz kolejny zaprasza każdego z nas do pochylenia się nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, do ponownego odkrycia niezmierzonej miłości Ojca niebieskiego, który "tak [...] umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Po drugie, Adwent jest dla nas okazją do przypomnienia prawdy wiary, że na końcu czasów Syn Człowieczy "powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych" (Credo). W świetle tej prawdy, całe życie chrześcijanina jawi się nam jako swoisty "adwent", czyli oczekiwanie na radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym Zbawicielem.
   

“Porta fidei” (“Brama wiary”)

Słowo Pasterskie

List Apostolski Benedykta XVI w formie "Motu proprio" Portam Fidei ogłaszający rok wiary
Postanowiłem ogłosić ROK WIARY. Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r
Początek
    6. Odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, stwierdził: "podczas gdy Chrystus, «święty, niewinny, niepokalany» (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2 Kor 5,21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód w pielgrzymce», zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż przybędzie (por. 1 Kor 11,26). Mocą zaś Pana zmartwychwstałego krzepi się, aby utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, przezwyciężać cierpliwością i miłością, a tajemnicę Jego, choć pod osłoną, wiernie przecież w świecie objawiać, póki się ona na koniec w pełnym świetle nie ujawni".
   

“Porta fidei” (“Brama wiary”)

Słowo Pasterskie

List Apostolski Benedykta XIV w formie "Motu Proprio" Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary
Postanowiłem ogłosić ROK WIARY. Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r .
1. "PODWOJE WIARY" (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga, zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego, pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
   

Fragment listu pasterskiego księdza biskupa a. Kaszkiewicza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego

Słowo Pasterskie

Obecny rok szkolny i katechetyczny wpisuje się w czas, w którym nasza Diecezja Grodzieńska przeżywa dziękczynienie Bogu za XX-lecie swojego istnienia i za różne łaski otrzymane w tym okresie czasu. W dniu 1 maja br. byliśmy świadkami beatyfikacji wielkiego przyjaciela młodzieży - papieża Jana Pawła II. Wtedy we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczęła się i trwa do dnia dzisiejszego peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. W miesiącach wakacyjnych niezliczone rzesze wiernych uczestniczyły w pieszych pielgrzymkach do diecezjalnego sanktuarium w Trokielach i do innych miejsc kultu. Także pielgrzymka naszej młodzieży udała się do Hiszpanii na Światowe Spotkanie Młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Ojciec Święty, przemawiając do pełnych entuzjazmu młodych ludzi, wezwał ich do poznania i odkrycia prawdziwego szczęścia wynikającego z zakorzenienia i budowania swojego życia na Chrystusie.

Kochani! Te i inne wydarzenia w naszym życiu potwierdzają, że człowiekowi nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych, finansowych, zdobycie wysokich sprawności fizycznych i intelektualnych, opanowanie gry na różnych instrumentach muzycznych, władanie różnymi językami itp.. Jeśli chce się osiągnąć pełnię szczęścia i dojrzałości ludzkiej, konieczne jest rozwijanie w sobie wartości najwyższych, a więc prowadzenie głębokiego życia duchowego. Człowiek bowiem jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Tego obrazu i podobieństwa Bożego nie wolno mu nigdy zagubić.

Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera katechizacja dzieci i młodzieży. Katechizacja zaś polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy religijnej. Jej celem jest, jak często podkreślał Błogosławiony Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej O Katechizacji w naszych czasach (Catechesi Tradendae), „doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej” (CT,5). Katecheza pomaga więc odkrywaniu prawdy i potencjału młodego człowieka oraz jego miejsca w życiu. Uczy właściwego rozwiązywania problemów życiowych. Uczy umiejętności życia we wspólnocie ludzi. Prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem, który sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem (J 14.6).

   

Oświadczenie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, Metropolity Mińsko-Mohylewskiego

Słowo Pasterskie

w związku z uchwaleniem przez Izbę przedstawicieli Zgromadzenia narodowego ustawy o technologiach reprodukcyjnych
Ostatnio na całym świecie wiele uwagi poświęca się problemowi klonowania ludzkich embrionów w celu «wyprodukowania» ludzkich istot, czyli tak zwanym technologiom reprodukcyjnym. Dzieje się tak również na Białorusi. 27 kwietnia 2011 r. Izba Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego w pierwszym czytaniu uchwaliła Ustawę o pomocniczych technologiach reprodukcyjnych i gwarancjach praw obywateli przy korzystaniu z nich.
   Kościół Katolicki, podzielając niepokój dotyczący problemu niepłodności i zachęcając do poszukiwania nowych metod jej leczenia, jednocześnie kategorycznie się sprzeciwia wykorzystaniu technologii przeczących chrześcijańskiemu pojmowaniu godności rodziny, rodzicielstwa, rodzenia dzieci i ludzkiego embrionu, a także znaczenia ludzkiej seksualności.
   

Strona 9 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  220

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.