GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Ordynariusz Grodzieński zaprasza na Diecezjalne Dni Młodzieży

Słowo Pasterskie

Biskup Grodzieński

Droga Młodzieży!
    Uczniowie szkół średnich oraz zawodowych, studenci uczelni wyższych!
    Zapra­szam Was w dn. 16 -18 maja na kolejne Diecezjalne Dni Młodzieży w naszej diecezji. Tego roku gościć je będzie parafia Miłosierdzia Bożego w Grodnie (os. Wiśniowiec).
    Hasłem przewodnim spotkania będą słowa „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”. Zachęcam Was do udziału w tegorocznych Dniach Młodzieży jak najliczniej. Diecezjalne Dni Młodzieży są czasem dla młodych, by razem świętować i cieszyć się darem młodości po chrześcijańsku.
    Szczegółowe informacje co do udziału można uzyskać u swoich kapłanów lub duszpasterzy młodzieży.
    Na owocne przygotowania oraz udział w spotkaniach z całego serca wszystkim błogosławię.
 

Słowo Pasterskie na Święta Wielkanocne 2014

Słowo Pasterskie

Biskup Grodzieński Aleksander KaszkiewiczUmiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!Drodzy Diecezjanie!
Jak co roku, Święta Wiel­kanocne napełniają radoś­cią nasze serca. Przeżywamy wciąż na nowo najważniejszą prawdę chrześcijańskiej wiary: Chrystus zmartwychwstał! W Jego męce, cierpieniu i śmierci na krzyżu Bóg objawił tajemnicę swej nieskończonej miłości do każdego człowieka. Potęgę tej miłości widzimy w Zmartwychwstaniu, gdy Jednorodzony Syn Boży odnosi zwycięstwo nad śmiercią i obdarza nas pełnią nowego życia.
   

Słowo Biskupa pomocniczego na Wielkanoc 2014

Słowo Pasterskie

Ks. bp Józef Staniewski

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Weselmy się Zmartwychwstaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa! Piekło, grzech i śmierć na zawsze pokonał Baranek Boży!
    Drodzy Bracia i Siostry! Każdy z nas potrzebuje takiej wiary, która prowadzi do spotkania z Chrystusem. Mianowicie taka wiara zachęca do dzielenia się radością Paschy Chrystusowej. Papież Franciszek przypomina, że „Zmartwychwstanie Chrystusa nie należy do przeszłości. Chrystus prawdziwie żyje!”.
    Życzę, by łaska Boża pomnażała wiarę w naszych sercach, byśmy, tak jak Apostołowie Jan i Piotr, mieli odwagę przejść od pustego grobu, który widzą nasze oczy, do mocnej wiary w sercach, zrodzonej z osobistego spotkania z Zmartwychwstałym Panem. Życzę wszystkim, byśmy z głęboką ufnością otwierali swe serca na Zmartwychwstałego Chrystusa, mającego moc wyzwolenia od grzechów, lęku i trwogi przed przyszłością. Jedynie Zmartwychwstały Pan jest źródłem mocnej nadziei. Życzę, byśmy wzmocnieni Jego łaską, zdołali rozpalić ogień wiary w sercach naszych niewierzących braci i sióstr, byśmy potrafili doprowadzić ich do spotkania z Chrystusem!
    Umiłowani w Chrystusie! Głośmy światu radość Ewangelii: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
   

Słowo Pasterskie na Boże Narodzenie

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!
Po raz kolejny przeżywamy radosne święta Bożego Narodzenia. Przypominają nam one prawdę wiary, że Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się Człowiekiem i przyszedł na ten świat dla naszego zbawienia. Albowiem „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu...” (J 3,17-18).
    Ojciec Święty Franciszek w encyklice Lumen Fidei pisze: „Uznajemy w wierze, która jest darem Boga, cnotą nadprzyrodzoną przez Niego zesłaną, że została nam ofiarowana wielka Miłość, że zostało do nas skierowane dobre Słowo i że kiedy przyjmujemy to Słowo, którym jest Jezus Chrystus, wcielone Słowo, Duch Święty przemienia nas, oświeca drogę przyszłości i sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei, byśmy przemierzali tę drogę z radością” (LF 7).
   

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej o mianowaniu nowych biskupów

Słowo Pasterskie

Nuncjatura Apostolska w Republice Białoruś zawiadamia, że Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek przeznaczył:
    – na biskupa Diecezji Witebskiejczcigodnego prezbitera Olega Butkiewicza, który na dzień dzisiejszy sprawuje obowiązki proboszcza parafii św. Antoniego z Padwy w Witebsku i dziekana dekanatu Witebsk-Północny;
    – na biskupa pomocniczego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiejczcigodnego prezbitera Jerzego Kasabuckiego, który na dzień dzisiejszy sprawuje obowiązki kanclerza kurii Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej oraz administratora parafii Najświętszej Trójcy (św. Rocha) na Złotej Górce w Mińsku, został przeznaczony dla niego tytularny tron biskupi Scilio;
    – na biskupa pomocniczego Diecezji Grodzieńskiejczcigodnego prezbitera Józefa Staniewskiego, który na dzień dzisiejszy wykonuje obowiązki rektora WSD w Grodnie oraz wiceoficjała Międzydiecezjalnego Sądu Kościelnego w Grodnie, przeznaczono dla niego tytularny tron biskupi Tabaicara.
   

Pasterskie słowo Ks. Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na początek nowego roku katechetycznego

Słowo Pasterskie

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Wspólnie rozpoczynając nowy rok szkolny, akademicki i katechetyczny 2013/2014, pragniemy ogarnąć pasterską miłością, modlitwą i błogosławieństwem wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów naszej diecezji. W Roku Wiary z naszą gorącą troską zwracamy się do Boga w Trójcy Jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby pomnożył w Was łaskę wiary i udzielił Wam swojego błogosławieństwa. Najpierw polecamy Bożej opiece wszystkich uczniów – Was kochane dzieci i młodzieży, wszystkich uczęszczających do szkół ogólnokształcących.
   

Zaproszenie na Diecezjalne Dni Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej

Słowo Pasterskie

Umiłowani Młodzi!
W dniach 10-12 maja br. kolejny raz odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży. Zapraszam każdego z Was: uczniów szkół, studentów średnich i wyższych uczelni na wspólne święto młodych naszej diecezji.
    Tegoroczne Dni Młodzieży odbędą się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. Hasłem spotkania będą słowa Pana Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28, 19).
    Przybądźcie licznie na to spotkanie, by wspólnie cieszyć się z tego, że jesteście ludźmi wierzącymi w Chrystusa. Proszę Was przez udział w tym spotkaniu dać świadectwo, że Pan Jezus wybrał i posłał Was, byście byli Jego uczniami.
    Informacji o udziale zasięgnąć można u księży proboszczów i duszpasterzy młodzieży.
   
    Na owocne przygotowanie i udział w spotkaniu wszystkim z całego serca błogosławię.
   

Strona 6 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.