GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Sakrament bierzmowania: dlaczego jest potrzebny współczesnej młodzieży, a nawet podczas epidemii?

Życie Kościoła

Udzielenie sakramentu bierzmowania wiernym w parafii św. Michała Archanioła. Smorgonie, 2021 r.1. Terminowość. Święty Kościół Katolicki w swojej historii postępuje zgodnie z mądrością Bożą, że „wszystko ma swój czas” (por. Koh 3, 1).
    Gdy rodzi się małe dziecko, Kościół staje u źródeł jego życia duchowego, udzielając sakramentu chrztu. Gdy dziecko dorasta i jest w stanie odróżnić dobro od zła, Kościół przychodzi mu z pomocą w walce ze złem poprzez sakrament pokuty i pojednania, a poprzez sakrament Eucharystii pomaga trwać w dobrym i wzrastać w cnotach. Gdy w życiu młodego mężczyzny lub dziewczyny przychodzi czas dorastania, intensywnej pracy nad charakterem, czas budowania relacji z bliźnim i szukania miejsca na świecie, Kościół wzmacnia młodzież siedmioma darami Ducha Świętego poprzez sakrament bierzmowania.

    2. Potrzeba wiary. Podczas sprawowania sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej na pytanie biskupa, jakich łask kandydaci oczekują od Boga, odpowiadają: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
    W życiu chrześcijanina zawsze pojawia się pytanie o wiarę: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6). Wiara jako jedność z żywym Bogiem jest również podstawowym warunkiem udzielenia konkretnej osobie określonego sakramentu.
    Aby dziecko zostało ochrzczone, potrzebna jest wiara jego rodziców i rodziców chrzestnych. Podczas chrztu odpowiadają na pytania kapłana (diakona): czy wierzą w Boga Ojca, czy wierzą w Syna Bożego, czy wierzą w Ducha Świętego, czy wierzą w Święty Kościół Katolicki i prawdy, które otrzymał od Boga i którym naucza. Rodzice przyjmują również obowiązek wychowywania dziecka w wierze, a rodzice chrzestni zobowiązują się w tym pomagać rodzicom.
    Podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci już same odpowiadają na pytania kapłana dotyczące ich wiary – te same, na które odpowiadali ich rodzice i chrzestni – i obiecują wiernie przestrzegać Jego przykazań i przykazań kościelnych za pomocą łaski Bożej.
    Podczas bierzmowania młodzi mężczyźni i dziewczęta wyznają przed biskupem swoją wiarę, ale jednocześnie proszą o jej umocnienie, aby móc dzielić się nią z bliźnim i żyć zgodnie z wiarą, dając dobry przykład innym.
    3. Problem słabej wiary. Pytanie o konieczność i potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania pojawia się zawsze jako wynik słabej wiary – dorosłych i ich dzieci. W głowach rodziców, którzy nie żyją wiarą, nie praktykują jej regularnie lub przychodzą tylko do wykonywania tradycji religijnych i obrzędów na święta, którzy przez wiele lat po chrzcie swoich dzieci nie dawali im dobrego przykładu wiary, nie rozwijali jej w swojej duszy i nie pomagali w tym dzieciom, zaczynają się różne obliczenia: jak zmotywować nastolatków do tego sakramentu i jak sprawić, by przyjęli go z najmniejszym wysiłkiem. Ponieważ osoby, które nie przyjęły bierzmowania nie otrzymają sakramentu małżeństwa, nie będą mogły być rodzicami chrzestnymi itp. Jak możemy mówić młodym ludziom o wyznawaniu wiary, o potrzebie jej ochrony, o życiu według jej prawd, jeśli nie poznali żywego Boga, nie modlą się, nie przystępują regularnie do świętych sakramentów? Możemy, jeśli my – katecheci i księża – zaczniemy dawać im i ich rodzicom świadectwo naszej wiary, pomożemy najpierw przywrócić żywą więź z Bogiem. Wtedy młodzi ludzie nie będą pytać: „Czy muszę przyjąć sakrament bierzmowania?”, ale zapytają: „Jakie łaski otrzymam od Boga w tym sakramencie?” i „Jak dobrze je przyjąć i żyć nimi, aby być człowiekiem wierzącym?”.
    Z doświadczenia działalności katechetycznej mogę powiedzieć, że młodzież, która uczęszczała na lekcje religii przez wszystkie lata nauki w szkole, uczestniczyła w różnych nabożeństwach charakterystycznych dla niektórych okresów roku liturgicznego, która regularnie (raz w miesiącu) przystępowała do spowiedzi i uczestniczyła we Mszy świętej w każdą niedzielę, przyjmowała sakrament bierzmowania bardziej świadomie i z większą wiarą niż ci, którzy regularnie nie uczęszczali na katechezy i nabożeństwa ani nie przystępowali do sakramentów. Przygotowania do sakramentu bierzmowania rozpoczynają się już od momentu chrztu.
    I to jest wspólna droga całej rodziny, w której dorasta młody człowiek.
    Aby pomóc tym, którzy mają zaniedbania w rozwijaniu swojej wiary, by mogli odbudować swoje relacje z Bogiem, można zaoferować rodzicom i samej młodzieży przygotowanie się do bierzmowania o rok dłużej niż zwykle. Znaleźć taką zaniedbaną młodzież wcześniej i pierwszy rok poświęcić na powtórzenie podstawowych prawd wiary i moralności, odnowieniu życia modlitewnego i sakramentalnego młodego człowieka.
  Udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzieży w katedrze grodzieńskiej  4. Łaski sakramentu bierzmowania. Co daje młodemu człowiekowi sakrament bierzmowania? Fundament, podporę, rdzeń, dojrzałość życia duchowego i moralnego. Dary Ducha Świętego oświetlają umysł człowieka (aby zawsze szukał prawdy) i wzmacniają jego wolę (aby zawsze wybierał dobro).
    Żyjemy w świecie, w którym dobro istnieje obok zła. Dar mądrości pomaga młodemu mężczyźnie i dziewczynie rozróżniać je i kochać prawdę Bożą; uczy, że naszym najwyższym celem jest zbawienie duszy, a nie to, by nam zawsze dobrze i przyjemnie było na tej ziemi, nawet kosztem grzechu. Żyjemy w świecie, w którym prawda jest pomieszana z kłamstwem. Dar rozumu pomaga je rozróżniać, nie popełniać tragicznych błędów i dobrze rozumieć prawdy wiary. Spotykamy się z sytuacjami, w których trzeba dokonać właściwego wyboru. Dar rady pozwala w trudnym momencie wybrać to, co podoba się Bogu, a tym samym uniknąć niepotrzebnych cierpień z powodu naszej głupoty. Dar odwagi jest bardzo potrzebny młodzieży, aby we współczesnym świecie pokonać lęk i strach przed innymi osobami w wykonywaniu obowiązków religijnych. Ponieważ celem ludzkiego życia i powołania jest Niebo, więc potrzebujemy daru umiejętności, aby wykorzystać wszystko do naszego wiecznego zbawienia. Potrzebujemy pełni życia, a nie próżnej egzystencji. Dar pobożności pomoże pokochać modlitwę, regularne uczestnictwo w Eucharystii, częstą spowiedź i Komunię św, dające życie Boże dla duszy człowieka. Aby prowadzić uporządkowane i cnotliwe życie, należy postawić Boga na pierwszym miejscu. Dar bojaźni Bożej pozwala zrozumieć wielkość Wszechmogącego, aby kochać Go pełną powagi miłością i nie obrażać ciężkimi grzechami oraz dobrowolnymi lekkimi. I mieć Boże błogosławieństwo.
    Podczas epidemii nasza młodzież tym bardziej potrzebuje mocy Bożej i działania Jego darów w swoim życiu. Dlatego ci, którzy przez te wszystkie lata podążali normalną drogą duchowego i intelektualnego przygotowania do sakramentu bierzmowania, niech w swoim czasie owocnie go przyjmą. A ci, którzy widzą swoje zaniedbania w przygotowaniu, swoją słabą wiarę, niech przeproszą Boga i najpierw zaangażują się w odnowienie życia sakramentalnego i modlitewnego. Ponieważ łaska Boża wymaga dobrej woli i działa na naturę człowieka.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.