ГРОДНА
Серада,
17 ліпеня
2024 года
 

10 студзеня 2021 года

Ад шчырага сэрца

chrzest jezusa


❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Казлоўскаму
жадаем, каб здароўе, радасць, супакой, любоў і людская добразычлівасць заўсёды Вам спадарожнічалі, а Найсвяцейшая Маці ахінала сваёй апекай і ахоўвала ад зла.
Парафіяне з капліцы ў Масалянах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Казлоўскаму
жадаем здароўя, шчасця, стойкасці ў святарскім пакліканні, міру, душэўнага супакою і ўсяго найлепшага. Але перш за ўсё, Святла такога моцнага і яснага, каб Яго Вам ніхто і нішто не магло засланіць.
Парафіяне з Малой Бераставіцы Віншаванні з нагоды імянін
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яўгену Учкуронісу
жадаем Божага бласлаўлення, моцнага здароўя, радасці і нязгаснага запалу ў паслузе на ніве Пана. Няхай Езус валадарыць у Вашым сэрцы, а Маці Божая і св. Ян Павел ІІ нястомна апекуюцца.
Легіён Марыі, апостальства “Маргарытка”, Ружанцове кола і вернікі парафіі св. Яна Паўла ІІ у Смаргоні
❧✿❧
Іх Эксцэленцыям Ксяндзам
Біскупам Аляксандру Кашкевічу, Юзафу Станеўскаму
і Антонію Дзям’янку,
Ксяндзу Пробашчу Пятру Кубелю
і ўсім Святарам Гродзенскай дыяцэзіі
жадаем, каб навароджаны Езус адорваў сваімі ласкамі і штодзённа бласлаўляў, Марыя стала апекавалася, а святло Святога Духа ніколі не гасла ў сэрцы.
Парафіяне з Крупава
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу
Біскупу Антонію Дзям’янку
жадаем, каб добры Бог адорваў Вас патрэбнымі ласкамі ў нялёгкай службе Касцёлу ў Беларусі. З нагоды дня нараджэння жадаем таксама моцнага здароўя і нястомнай апекі Маці Божай.
Парафіяне з Навагрудка
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пятру Кубелю
жадаем, каб міласэрны Бог узнагародзіў Вас моцным здароўем, стойкасцю, сілай і нязгасным запалам у паслузе, а Марыя апекавалася на працягу ўсяго жыцця і адорвала цяплом свайго сэрца.
Ружанцовыя колы і Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Крупава
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Уладзіміру Аксенцьеву
жадаем, каб навароджаны Збаўца адорваў здароўем і радасцю, Яго Маці апекавалася Вамі, а Бэтлеемская зорка асвячала жыццё і прыносіла ў сэрца супакой.
Вернікі з вёсак Еўлашы, Доўгая, Багданы парафіі Лядск
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Францішку Галдысю
жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою і Божага бласлаўлення на кожны дзень. Няхай Святая Сям’я мае Вас у сваёй апецы, а Святы Дух заўсёды спадарожнічае на жыццёвым шляху, удзяляючы патрэбныя ласкі.
Былыя парафіяне з Гіравічаў, а таксама кс. Аляксадр і парафіяне з касцёла МБ Фацімскай і Хрыста Валадара ў Жамыслаўлі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Мар’яну Хаменю
і Пятру Вішнеўскаму,
а таксама Сястры Элігіі
жадаем моцнага здароўя, шчодрых Божых ласкаў, радасці і поспехаў. Няхай Пан Езус будзе Вашым Сябрам, Панна Марыя адорвае цеплынёй сэрца, Святы Дух асвячае шлях, а Анёл-ахоўнік дапамагае ў кожную хвіліну жыцця.
Парафіяне касцёла Найсвяцейшай Тройцы ў Шылавічах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Яну Рушніцкаму
жадаю шчасця, здароўя, поспехаў, добрых людзей побач, моцнай веры і патрэбных ласкаў ад Пана. Няхай Маці Божая ахінае Вас сваім плашчом, а Езус бласлаўляе.
Уладзіслава Бычкоўская з парафіі Каробчыцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Раману Ялоўчыку
жадаем мноства ласкаў ад Божага Дзіцятка, няспыннай апекі Маці Божай, а таксама моцнага здароўя, радасці і душэўнага супакою. З нагоды 20-ай гадавіны святарскіх пасвячэнняў жадаем таксама Божага бласлаўлення на далейшыя гады паслугі на ніве Пана.
Станіслава Сідаровіч і Люцыя Лабэцкая з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Яну Сарэлу
жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса на кожны дзень і нязгаснага запалу ў душпастырскай паслузе. Няхай святло Святога Духа, якое ззяе ў Вашым сэрцы, ніколі не згасне.
Станіслава Сідаровіч і Люцыя Лабэцкая з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Алегу Яновічу
жадаем, каб Дзіцятка Езус адорвала Вас добрым здароўем, сэрца ніколі не засмучалася, а далейшае жыццё плыло ў шчасці і спакоі.
Парафіяне і Кола Жывога Ружанца МБ Нястомнай Дапамогі з Воўпы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Дзмітрыю Несцеру
жадаем здароўя, мудрасці, сіл і цярплівасці. Няхай навароджаны Езус Хрыстус адорвае Вас сваім бласлаўленнем і абараняе ад зла, Маці Божая заўсёды апекуецца, а Святы Дух удзяляе шчодрыя дары.
Касцёльны камітэт і парафіяне з Геранёнаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Артуру Валчкевічу
жадаем сапраўднай радасці, душэўнага супакою, поспехаў і моцнага здароўя. Няхай добры Бог адорвае Вас шчодрымі ласкамі, а навароджанае Божае Дзіця заўсёды мае ў апецы.
Парафіяне з Лаздунаў-2
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Скубу
і Віктару Захарэўскаму
жадаем бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса і апекі Панны Марыі, здароўя, здзяйснення мар, зычлівых людзей побач. Няхай Ваша служэнне Богу будзе шчаслівым і плённым, а ўсемагутны Бог узнагародзіць за тое, што дапамагаеце людзям ісці праз жыццё з верай, надзеяй і любоўю.
Вернікі парафіі свсв. Анёлаў-ахоўнікаў у Раготне
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Кучынскаму
жадаем моцнага здароўя і нязгаснага запалу ў службе Богу і людзям. Няхай навароджаны Езус адорыць Вас сваёй моцай і бласлаўленнем, а Марыя будзе прыкладам ласкавасці, дабрыні, стойкасці і цярплівасці.
Малітоўная група МБ Кангрэгацкай
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Каноніку Юзафу Багдзевічу,
Станіславу Краўчанку
і дарагім Сёстрам
жадаем, каб Бэтлеемская зорка асвячала Ваш шлях, навароджаны Езус адорваў спакоем, любоўю і радасцю, Маці Божая апекавалася ў кожную хвіліну, а Святы Дух шчодра ўдзяляў свае дары.
Парафіяне касцёла свсв. Космы і Дам’яна ў Астраўцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Рудзевічу
жадаем здароўя, шчасця і бласлаўлення ад Дзіцятка Езус. Няхай праца прыносіць шчодры плён, добры Бог бласлаўляе ў святарскім служэнні, а кожны дзень новага года будзе радасным і светлым.
Парафіяне з в. Старое Сяло
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віталію Чургану
жадаем бласлаўлення ад Дзіцятка Езус, дапамогі Маці Божай у нялёгкай працы і ва ўсіх добрых справах, здароўя, цярплівасці і душэўнага супакою. Няхай кожны дзень новага года прыносіць радасць i надзею на лепшае заўтра.
Сем’і Шчоцкіх, Машута, Марцінчык і Каспяровіч
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Станіславу Пацыну,
Прэлату Вітольду Лазавіцкаму,
Аляксандру Вараб’ёву, Андрэю Радзевічу,
Паўлу Беланосу, Яну Раманоўскаму
і ўсім Ксяндзам, якія працавалі ў нашай парафіі,
жадаем, каб добры Бог адарыў моцным здароўем, цярплівасцю, супакоем і патрэбнымі ласкамі, а Дзіцятка Езус блаславіў кожны дзень святарскай паслугі.
Ружанцовыя Колы, Апостальства дапамогі чыстцовым душам, апостальства “Маргарытка” і парафіяне з Радуні
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Каноніку
Яну Рэйшалю
жадаем бласлаўлення Божага Дзіцяці, апекі Найсвяцейшай Маці, моцнага здароўя, нязгаснага запалу ў паслузе Богу і людзям, а таксама шчодрых дароў Святога Духа.
Вернікі з парафіі Жалудок
❧✿❧
Паважаным Айцам Пробашчу
Андрэю Агелю, Яну Асіповічу, Віталію Слуку, Вітольду Пяцельчыцу, Аляксандру Махначу, Клерыку Андрэю, Брату Віктару, арганісткам Людміле і Наталлі
жадаем моцнага здароўя. Няхай Дзіцятка Езус асвятляе шчодрымі ласкамі Ваш жыццёвы шлях, а Маці Божая ахінае мацярынскай апекай.
Кола Жывога Ружанца св. Максімільяна са Шчучына
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Юрыю Барташэвiчу
жадаем бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса, здароўя на доўгiя гады, дароў святога Духа. Няхай Мацi Божая прытуляе Вас да свайго сэрца, а Бэтлеемская зорка ўказвае найлепшую дарогу да Пана.
Касцёльны камiтэт i парафiяне з Жырмунаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Дзмітрыю Урбановічу, Віталію Цыбульскаму,
Юрыю Ёдзіку, Аляксандру Вараб’ёву,
Артуру Валчкевічу і Алегу Яновічу
жадаем шчодрых дароў Святога Духа і нястомнай апекі Панны Марыі, бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса, моцнага здароўя, радасці і дабрыні. Няхай полымя Божай любові ў Вашых сэрцах ніколі не гасне.
Апостальства “Маргарытка”, Легіён Марыі, Ружанцовае кола і былыя парафіяне касцёла св. Яна Паўла ІІ у Смаргоні
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Паўлу Звяжынскаму
жадаем, каб Дзіцятка Езус адорваў Вас сваімі ласкамі і бласлаўленнем, а Маці Божая дапамагала ў нялёгкай душпастырскай паслузе.
Парафіяне і Ружанцовыя колы з касцёла св. Станіслава Косткі ў Ваўкавыску
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яцэку Маркелю
жадаем здароўя, Божага бласлаўлення, апекі Найсвяцейшай Маці і стойкасці ў душпастырскай паслузе. Няхай Бэтлеемская зорка заўсёды асвячае Ваш святарскі шлях.
Колы Жывога Ружанца з Зэльвы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Уладзіміру Гуляю,
Віталію Сідорку, Раману Вайцяховічу,
Паўлу Безляповічу,
а таксама Сёстрам Галіне Занеўскай і Ганне Мацуль
жадаем, каб Бэтлеемская зорка асвячала Ваш шлях, навароджаны Хрыстос адорваў супакоем, любоўю і радасцю, Маці Божая апекавалася ў кожную хвіліну жыцця, а Святы Дух шчодра ўдзяляў свае дары.
Касцёльны камітэт, апостальства “Маргарытка” і парафіяне з Ліды-Фары
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Паўлу Шанчуку
жадаем радасці ад абвяшчэння Божага слова, бласлаўлення ад Божага Дзіцятка, здароўя, сілы ў пераадольванні цяжкасцей штодзённага жыцця, цярплівасці, непахіснай веры і моцнай надзеі.
Вернікі парафіі Гожа
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Уладзіславу Сурвілу
жадаем шчасця, поспехаў, Божага бласлаўлення на доўгія гады жыцця, добрага здароўя і радасці. Надалей плённа служыце людзям на карысць, а Богу на хвалу.
Члены хору разам з арганістам
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем моцнага здароўя, сіл і радасці. Няхай кожны Ваш дзень ззяе Божай любоўю і міласэрнасцю, а Найсвяцейшая Маці заўсёды Вамі апекуецца.
Парафіяне са Студзенікаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Паўлу Скубу і Віктару Захарэўскаму
жадаем моцнага здароўя, душэўнага супакою, стойкасці ў службе Богу і людзям, а таксама Божага бласлаўлення на кожны дзень жыцця.
Вернікі парафіі Дварэц
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Алегу Яновічу і Яну Сарэлу
жадаем добрага здароўя, шчасця, радасці, надзеі, сіл у душпастырскай паслузе і бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса. Няхай Найсвяцейшая Маці ахоўвае Вас ад злога і заўсёды апекуецца.
Марыя Вішнеўская і Марына Скорб з Воўпы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Астукевічу,
Антонію Адамовічу
і Манаскім Сёстрам
жадаем, каб Дзіцятка Езус ахінаў Божай любоўю і ўзнагароджваў здароўем, а Найсвяцейшая Маці заўсёды была побач.
Парафіяне з Індуры
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Аляксандру Раманоўскаму,
Эрнэсту Мікалайчыку і Андрэю Зайко
жадаем, каб маленькі Езус вёў Вас па зямной сцежцы, заўсёды быў падтрымкай і апорай. Няхай святло Бэтлеемскай зоркі доўгай белай стужкай цягнецца праз усё жыццё, асвячаючы радасныя падзеі і ўсмешкі на Вашых тварах.
Парафіяне касцёла Безаганнага Зачацця НПМ, Гродна-Паўдневы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Яўгену Барысюку
жадаем, каб маленькі Езус адорваў Вас сваімі ласкамі і дапамагаў у кожны дзень святарскай паслугі. З нагоды імянін жадаем таксама моцнага здароўя, радасці і душэўнага супакою.
Парафіяне касцёла св. Андрэя Баболі і Святой Сям’і
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віктару Ханько
жадаем здароўя, поспехаў, шчырых і верных людзей навокал, бласлаўлення Дзіцятка Езуса і нястомнай апекі Панны Марыі. Няхай Ваша паслуга будзе доўгай і плённай, а Усявышні ўзнагародзіць Вас за ўсё.
Парафіяне з Мастоў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Яну Гавецкаму, Дзянісу Бразінскаму,
Артуру Валчкевічу, Алегу Яновічу,
Віталію Цыбульскаму,
Сёстрам Ірэне, Марыі і Зоф’і
жадаем вялікай любові ад Дзіцятка Езуса, моцнага здароўя, нястомнай радасці, дабрыні і цяпла. Няхай Бэтлеемская зорка асвячае Ваш шлях, а Маці Божая апекуецца ў кожную хвіліну.
Легіён Марыі і апостальства “Маргарытка” з касцёла свсв. Пятра і Паўла ў Іўі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Рушніцкаму
жадаем добрага здароўя на доўгія гады, цярплівасці, стойкасці, радасці, зычлівых людзей побач і шчодрага плёну ў душпастырскай паслузе. Няхай маленькі Езус прытуліць Вас да свайго сэрца і блаславіць.
Касцёльны камітэт, Ружанцовыя колы і вернікі парафіі св. Максімільяна Кольбэ і св. Станіслава, біскупа, у Каробчыцах
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Дзмітрыю Несцеру, Віктару Савіцкаму,
Юрыю Марціновічу і Віталію Дабраловічу
жадаем здароўя, поспехаў, сіл і радасці, апекі Маці Божай і шчодрых дароў Святога Духа. Няхай навароджаны Езус адорыць Вас шчасцем і бласлаў- леннем.
Вернікі з капліцы Вінцукі
❧✿❧
Паважанаму Айцу Пробашчу
Казіміру Енджэйчаку
жадаем, каб навароджаны Збаўца адарыў Вас здароўем, радасцю і сілай, а Маці Божая апекавалася і ахоўвала кожны дзень. Няхай Бэтлеемская зорка асвячае Ваша жыццё і нясе супакой у сэрца і душу.
Парафіяне з Нямнова
❧✿❧
Паважанаму Айцу Пробашчу
Казіміру Енджэйчаку
жадаем, каб навароджаны Збаўца адарыў Вас здароўем, сілай, радасцю, добразычлівасцю людскіх сэрцаў, супакоем і моцнай верай.
Валерый, Вераніка і Яна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Каноніку
Генрыху Яблонскаму
жадаем шчодрых ласкаў ад навароджанага Збаўцы. З нагоды імянін жадаем таксама, каб добры Бог напаўняў жыццё супакоем і любоўю, адорваў здароўем і стойкасцю, а Найсвяцейшая Маці каб мела Вас у сваёй апецы.
Парафіяне з Забалаці
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Андрэю Шчупалу
жадаем моцнага здароўя, бязмежных духоўных сіл, доўгіх гадоў жыцця, плённай працы на ніве Пана, бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса а таксама дабрыні, сілы і стойкасці ад Яго Маці Марыі.
Сям’я Заяц
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем здароўя, доўгіх гадоў жыцця, радасці, душэўнага супакою, шмат сіл і стойкасці ў душпастырскай паслузе, а таксама бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса і няспыннай апекі Маці Божай.
Парафіяне з Поразава
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Антонію Філіпчыку, Віталію Петкевічу,
Томашу Мікалайчыку, Дзмітрыю Леўчыку,
Сёстрам Мірыям, Наталлі, Ліліяне і Антаніне
жадаем моцнага здароўя, поспехаў, душэўнага супакою і аптымізму. Няхай навароджаны Езус Хрыстус прынясе Вам спакой і радасць.
Францысканскі ордэн свецкіх і Ружанцовае кола МБ Нястомнай Дапамогі з парафіі св. Вацлава ў Ваўкавыску
❧✿❧
Паважаным Айцам, Братам
і Сёстрам Францысканскага ордэна свецкіх
жадаем здароўя, радасці, добразычлівых людзей на жыццёвым шляху, шмат Божых ласкаў, шчодрых дароў Святога Духа і апекі Маці Божай на кожны дзень.
Францысканскі ордэн свецкіх з парафіі св. Вацлава ў Ваўкавыску
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Уладзіславу Сурвілу
жадаем шчодрых Божых ласкаў, здароўя на доўгія гады, дароў Святога Духа, апекі Маці Божай і Анёла-ахоўніка, стойкасці на святарскім шляху, а таксама добрых людзей побач.
Вернікі з парафіі Войстам
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Міхалу Стэцкевічу
ў сувязі са смерцю брата кс. прэлата Ежы Стэцкевіча выказваем шчырыя спачуванні. Няхай малітоўная падтрымка і словы хрысціянскага суцяшэння дапамогуць перажыць невыносны боль усім, каго гэтая смерць закранула і напоўніла смуткам і жалобай. Вечны адпачынак дай яму, Пане!
Вернікі парафій Найсвяцейшай Тройцы ў Бердаўцы і св. Казіміра ў Першамайскім

Актуальны нумар

 

Каляндар 2022

Каляндар
«Слова Жыцця»
на 2022 год

Літургічны каляндар

 
green
Адзначаем імяніны:
Да канца года засталося дзён:  168

Чакаем Вашай падтрымкі

skarbonkaДарагія Чытачы!
Просім Вас аб дапамозе ў абвяшчэнні Добрай Навіны. Мы чакаем Вашых лістоў, артыкулаў, здымкаў і падтрымкі ў фінансаванні газеты. Як адна сям’я “Слова Жыцця” мы прагнем несці Божае слова, гаварыць аб Хрысце і Касцёле ўсё большай колькасці людзей у Беларусі і па-за яе межамі.