GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

Rozpoczęła posługę kapituła grodzieńska

Życie Kościoła

Kolegium osób duchownych przy katedrze biskupiej

W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się uroczysta instalacja Grodzieńskiej Kapituły Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Kazimierza. W jej skład weszło 17 kanoników, wśród których 8 gremialnych i 9 honorowych.
Instalacja kapituły
    Obrzędu instalacji kapituły katedralnej dokonano w kościele świętego Franciszka Ksawerego podczas Mszy Świętej, celebrowanej przez księży biskupów Aleksandra Kaszkiewicza i Józefa Staniewskiego. Najpierw kanonicy odczytali Apostolski symbol wiary, przypominając obowiązek wyznawania wiary zgodnie z nauką Kościoła. Następnie przez nałożenie rąk na Pismo Święte kanonicy złożyli przysięgę wierności.
    Kolejną częścią instalacji było poświęcenie dystynktoriów kanonickich. Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz uroczyście nałożył je na kanoników gremialnych. Elementem obrzędu instalacji było zajęcie przez kanoników swych miejsc w stallach bazyliki katedralnej. W końcu instalacji wystąpił dziekan kapituły ks. Henryk Jabłoński. Kapłan podziękował biskupowi za okazane zaufanie wybranym księżom, zwrócił uwagę obecnych na to, że „jest to nie tylko wyróżnienie, ale też zobowiązanie”. Dziekan kapituły nazwał przeznaczonych kanoników „piastunami pięknej tradycji” i obiecał w imieniu wszystkich członków kapituły godnie służyć Bogu, Kościołowi i biskupowi.
    Na zakończenie Mszy Świętej ordynariusz diecezji grodzieńskiej ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz udzielił wiernym, którzy przyszli podzielić radość instalacji kapituły, pasterskiego błogosławieństwa.

   
Kapituła grodzieńska jest kolegium duchownych, istniejącym przy biskupie jako organ doradczy. W jej skład wchodzi 17 kanoników.

   Kanonicy gremialni:
    Ks. Henryk Jabłoński (dziekan kapituły)
    Ks. Jan Kuczyński (ceremoniarz)
    Ks. Włodzimierz Hulaj (teolog)
    Ks. Józef Bogdziewicz (kustosz)
    Ks. Antoni Gremza (sekretarz)
    Ks. Cezary Mich (penitencjarz)
    Ks. Ryszard Jakubiec
    Ks. Jan Puzyna
   
    Kanonicy honorowi:
    Ks. Józef Hańczyc
    Ks. Czesław Pawlukiewicz
    Ks. Jan Pieciun
    Ks. Stanisław Pacyna
    Ks. Oleg Dul
    Ks. Aleksander Sosnowski
    Ks. Wiktor Wieliwis
    Ks. Ludwik Staniszewski
    Ks. Lucjan Radomski

    Symbol Wiary przypomniał obecnym o pogłębieniu prawd wiary    Rola kapituły w diecezji
    Kapituła to zespół kapłanów, zwanych kanonikami, tworzący senat biskupa. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadaniem kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Ta prastara instytucja prawna uosabia troskę Kościoła o sprawy kultu i wspiera administrację biskupią o charakterze senatu i rady. Tytuł kanonika kapłani otrzymują dożywotnio w podzięce za zasługi dla Kościoła. Kanonicy gremialni (w odróżnieniu od honorowych) są wyposażone w pewne prawa i obowiązki. I tylko kanonicy gremialni mają prawo czynnego i biernego głosu na zebraniach kapituły w charakterze organu doradczego biskupa.
    Prawo na utworzenie kapituły daje Stolica Apostolska. Strukturę wewnętrzną i statut przygotowuje biskup diecezjalny. Dzisiaj kapituła katedralna istnieje w Witebsku, wcześniej istniała też w Mohylewie i Mińsku.
    Grodzieńska Kapituła Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Kazimierza powstała według norm prawa kanonicznego za zgodą Stolicy Apostolskiej w 2012 roku. W marcu bieżącego roku w budynku kurii grodzieńskiej ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz ogłosił nazwiska kapłanów, których mianował kanonikami, i wręczył im dekrety. Zaś w maju odbyła się uroczysta instalacja kapituły.
    Nazwa kapituły jest swoistym połączeniem dwóch części: pierwsza odwołuje się do tytułu najstarszego na naszych ziemiach kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Fara Witoldowa), druga – do patrona diecezji świętego Kazimierza Królewicza.
    Kapituła troszczy się o poprawne i zgodne z przepisami liturgicznymi sprawowanie nabożeństw.
    „Jednym z naszych zadań jest szerzenie kultu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tytuł którego ma kapituła, – podkreśla dziekan kapituły ks. Henryk Jabłoński. – Będziemy też pracować nad prezentacją i rozpowszechnieniem w diecezji dokumentów Stolicy Apostolskiej”.
   
   Najgłówniejszą częścią ceremonii była przysięga na Biblii Prawa i obowiązki kanoników
    Obowiązki kanoników określa Kodeks Prawa Kanonicznego, Statut Grodzieńskiej Kapituły Katedralnej, a także diecezjalny biskup grodzieński.
    Kanonicy powinni uczestniczyć w procesjach liturgicznych w święte dni roku liturgicznego. Statuty zobowiązują ich do używania jednolitego stroju chórowego, do regularnego sprawowania Mszy pod przewodnictwem biskupa, do troszczenia się o jakość paramentów liturgicznych i wreszcie do zadbania o materialne podstawy kultu Bożego.
    Zgodnie z artykułem 28 Statutu Grodzieńskiej Kapituły Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Kazimierza członkowie kapituły powinni uczestniczyć w ogólnodiecezjalnych nabożeństwach, którym przewodniczy biskup grodzieński w bazylice katedralnej oraz w innych kościołach diecezji. Kanonicy spoza miasta biskupiego uczestniczą w nabożeństwach, gdy pozwalają im na to obowiązki duszpasterskie we własnych parafiach.
    Podstawowym obowiązkiem członków kapituły jest prowadzenie życia zgodnie z ideałami doskonałości kapłańskiej – przez ustawiczne pogłębianie formacji chrześcijańskiej, intelektualnej, duchowej i pastoralnej.
   
 Kanonicy gremialni otrzymali z rąk biskupa szczególne znaki godności   Znaki godności
    Zewnętrznym znakiem objęcia przez kanonika funkcji jest przyjęcie z rąk księdza biskupa znaków godności. Kanonikom przysługuje strój chórowy, krzyż oraz miejsce w stallach bazyliki katedralnej.
    Strój chórowy kapituły grodzieńskiej składa się z sutanny koloru czarnego z fioletową obszywką i fioletowymi guzikami, mucetu i pasu koloru fioletowego, biretu koloru czarnego z fioletowym pomponikiem oraz komży koloru białego z rękawami w kolorze fioletowym. Jeszcze jeden znak godności kanoników kapituły grodzieńskiej jest w kształcie krzyża: z jednej strony z wizerunkiem świętego Kazimierza, z drugiej – z wizerunkiem Matki Bożej Wniebowziętej i napisem „Сapitullum Grodnense”. Na podwójnym łańcuchu umieszczony jest herb Grodna, który został nadany miastu zgodnie z prawem magdeburskim w 1496 roku. Na niebieskim tle – jeleń świętego Huberta. Dystynktorium jest własnością kapituły i nadaje się wyłącznie kanonikom gremialnym.
    Miejsce w stallach bazyliki katedralnej oznacza, że kanonicy mają szczególną jedność z tym kościołem i są zobowiązani pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego rozwijać w nim życie liturgiczne i duszpasterskie.
   
Co dla Księdza znaczy być kanonikiem?
   
    Ks. Jan Kuczyński, kanonik gremialny
    To nie tylko radość z nadanego tytułu, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Zdajesz sobie sprawę: teraz jesteś przedstawicielem diecezji na nowym poziomie. Cieszę się, że u nas pojawiła się kapituła katedralna. To uzupełnia strukturę diecezji i podkreśla znaczenie i ważność naszej diecezji w strukturze Kościoła.
   
   Ks. Antoni Gremza, kanonik gremialny
    Dla mnie to jest taki dar Kościoła, który wyraża zobowiązanie do jeszcze większej posługi Kościołowi Bożemu i biskupowi diecezjalnemu, który obdarzył mnie tym tytułem. Jak wzywają statuty kapituły, kanonik powinien być świadom odpowiedzialności swojego tytułu oraz jeszcze wierniej służyć Bogu i ludziom poprzez rozwój duszpasterski i troskę o wiernych.
   
    Ks. Cezary Mich, kanonik gremialny
    Tytuł kanonika jest najwyższym odznaczeniem w diecezji, jaki może dać biskup dla księdza. Jest to wielkie wyróżnienie, uznanie, ale jest to też i zadanie. Ja jako penitencjarz mam obowiązek spowiadania i rozgrzeszania wiernych z wszystkich tych grzechów, które są zastrzeżone dla księdza biskupa. Nigdy nie oczekiwałem, że spotka mnie takie wyróżnienie, ale też wielki obowiązek jednania Boga z ludźmi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.