GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Radość całej diecezji

Życie Kościoła

Biskup Staniewski udziela wiernym błogosławieństwa

Radość całej diecezji Święcenia biskupie ks. prał. Józefa Staniewskiego
1 lutego w katedrze grodzieńskiej odbyły się święcenia biskupie ks. prał. Józefa Staniewskiego, przeznaczonego biskupem pomocniczym Diecezji Grodzieńskiej. Głównym konsekratorem był Aleksander Kaszkiewicz, Ordynariusz Grodzieński, asystującymi zaś - Metropolita Mińsko-Mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz oraz biskup piński Antoni Dziemianko. Święcenia odbyły się podczas Mszy św. w południe.
- Nominacja biskupa pomocniczego jest ważnym wydarzeniem dal całego Kościoła katolickiego, szczególnie zaś dla Kościoła Grodzieńszczyzny oraz całej Białorusi – powiedział ks. bp Aleksander Kaszkiewicz zwracając się do wszystkich obecnych. – Jest to znak tego, że Kościół staje się bardziej stały, że przed nim otwierają się nowe horyzonty oraz nowe zadania. Ordynariusz Grodzieński zachęcił wszystkich obecnych wspierać biskupa nominata modlitwą.
Ceremonia święceń rozpoczęła się po przeczytaniu Ewangelii, gdy przedstawiciel prezbiterium Diecezji Grodzieńskiej ks. Stanisław Łoban zwrócił się do konsekratora z prośbą o udzielenie ks. Józefowi Staniewskiemu święceń biskupich.
    Nuncjusz Apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti odczytał bullę nominacyjną Ojca Świętego Franciszka: „Wielebny brat Aleksander Kaszkiewicz, godnie kierujący grodzieńskim Kościołem obrządku łacińskiego, z powodu wielu przedsięwzięć oraz projektów działalności duszpasterskiej chciał mieć biskupa pomocniczego w urzeczywistnieniu posługi nauczania, oświecenia oraz kierowania. Dlatego my, postawieni na Katedrze świętego Piotra, uważamy, że prośba tego kierującego powinna zostać wysłuchana, - powiedziano w bulle. – Również i Ty, drogi synu i kapłanie wspominanej diecezji, który w sposób oddany służyłeś sprawie powołań, demonstrując potrzebne mądrość i dar serca oraz bycie świadomym tego, co się dzieje w miejscowym Kościele, całkowicie odpowiadaj wypełnieniu tej misji. W ten oto sposób, dzięki Naszej Najświętszej Władzy przeznaczamy Ciebie biskupem pomocniczym Diecezji Grodzieńskiej obrządku łacińskiego, ogłaszamy też biskupem tytularnym tabajcarejskim ze wszystkimi biskupimi upoważnieniami i obowiązkami, a także różnymi oznakami zgodnie z istniejącym prawem”.
    Po przeczytaniu owego dokumentu, potwierdzającego przeznaczenie, wszyscy zebrani odpowiedzieli „Bogu niech będą dzięki!”.
    W homilii Jego Ekscelencja Aleksander Kaszkiewicz podkreślił między innymi znaczenie owego historycznego wydarzenia dla miasta Grodna, dla Diecezji Grodzieńskiej oraz dla całego Kościoła katolickiego Białorusi. - Nowo wyświęcony biskup dołączy do grona następców apostołów, którzy – umocnieni przez Ducha Świętego i oświeceni Jego światłem – są głosicielami Dobrej Nowiny, pasterzami ludu wiernego, świadkami Zmartwychwstałego Pana.
    Mówiąc o przeznaczeniu przez Papieża Franciszka nowego biskupa dla Kościoła na Grodzieńszczyźnie, ks. bp Aleksander zaznaczył: „Ojciec Święty, mianując biskupa Józefa, syna ziemi grodzieńskiej, pragnie dać naszemu Kościołowi lokalnemu dobrego pasterza, który zna swoją owczarnię, jej troski i potrzeby, wie, czym ona żyje, czego pragnie i oczekuje”.
    Skupiając się na znaczeniu posługi biskupiej, pasterz powiedział: „Posługa biskupa, w świetle wiary to coś więcej, niż tylko urząd. Ma ona wymiar głęboko sakramentalny, gdyż w biskupie otoczonym swymi kapłanami jest wśród nas obecny sam nasz Pan, Jezus Chrystus, który żyje i działa w swoim Kościele. Posługa biskupa jest udziałem w misji pasterskiej Jezusa Chrystusa, jest sprawowana w Jego imieniu, jaśnieje Jego blaskiem i jest kształtowana według Jego wzoru. Dlatego wierzymy, że sam Chrystus jako Dobry Pasterz wybiera i powołuje tych, którym zleca tak zaszczytne i odpowiedzialne zadanie”.
    Hierarcha zwrócił uwagę na szczegóły głoszenia Ewangelii przez biskupa: „Słowo, które przekazuje, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz jest słowem pasterza, który umacnia braci w wierze i prowadzi ich za sobą do Chrystusa”. Podkreślił konieczność i istotę osobistego świadectwa miłości do Zbawiciela, przypominając, iż jako motto swego pasterskiego posługiwania biskup Józef obrał tytuł apostolskiej adhortacji „Evangelii Gaudium”, ks. biskup Kaszkiewicz zaznaczył: „Świat dzisiejszy, tak bardzo skażony grzechem, rozpaczą, znieczulicą, egoizmem i nienawiścią, potrzebuje radości Ewangelii, głoszonej z zapałem i entuzjazmem, potrzebuje orędzia o zbawczej miłości Boga, ogarniającej każdego człowieka, niezależnie od jego ułomności i upadków”.
    W homilii ks. bp Aleksander przypomniał słowa Papieża Franciszka: „Pierwszą motywacją do ewangelizacji – pisze Ojciec Święty – jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać. […] Cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali?” (EG, 264).
    - Dzisiaj Chrystus powierza Ci trudne i odpowiedzialne zadanie głoszenia Jego Ewangelii i pyta Cię, jak niegdyś trzykrotnie zapytał Piotra: „Czy kochasz Mnie?” (por. J 21,15-17) – zwrócił się do biskupa nominata pasterz diecezji. - Niejeden raz, na różnych etapach życia, dawałeś Mu odpowiedź: jako chrześcijanin, jako kapłan, jako rektor naszego Seminarium Duchownego. Twoją odpowiedzią była gorliwa służba, wierne i ofiarne pełnienie obowiązków, w duchu wiary, miłości i odpowiedzialności za Kościół. Od dziś będziesz służył naszej diecezji jako jej biskup pomocniczy, jako przewodnik Ludu Bożego po drogach wiary, jako sługa jedności naszej wspólnoty diecezjalnej.
    Następnie ks. bp Kaszkiewicz przypomniał bogatą pod względem duchowym, kulturalnym oraz religijnym spuściznę Grodzieńszczyzny, nawołując: „Mamy obowiązek dbać o to dziedzictwo, przyczyniać się do jego zachowania i pomnożenia, by móc przekazać przyszłym pokoleniom, które po nas przyjdą”.
    „Jako pasterz, z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony, jesteś posłany do naszego ludu, który pragnie doświadczyć – dzięki twojej posłudze – radości Ewangelii i mocy sakramentalnej łaski”.
    Ordynariusz Grodzieński powtórzył słowa Franciszka z Evangelii Gaudium: „Biskup powinien zawsze sprzyjać komunii misyjnej w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, w których wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch […]. Dlatego niekiedy stanie z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu, innym razem zaś stanie pośród wszystkich ze swoim miłosierdziem, a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, by pomóc tym, którzy zostali z tyłu, ponieważ jest pasterzem swojej owczarni…” (EG, 31).
    Pod koniec homilii hierarcha udzielił rady biskupowi nominatowi: - I jeżeli z drżeniem serca uświadamiasz sobie ogrom zadań i ciężar odpowiedzialności, jaka na ciebie spadnie, niech pocieszeniem będą słowa, które święty Paweł Apostoł usłyszał od uwielbionego Pana: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9).
    Obrzęd święceń miał miejsce tuż po homilii. Wtedy to biskup nominat złożył obietnicę zachowania wiary i wykonywania swych obowiązków. Następnie została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, podczas której biskup upadł na twarz, co jest wyrazem głębokiej pokory i całkowitego powierzenia siebie Bogu. Nieco później główny konsekrator, a po nim wszyscy obecni hierarchowie Kościoła nałożyli na jego głowę ręce. Ordynariusz Grodzieński odmówił modlitwę poświęcenia, po której przeznaczony staje się biskupem.
    Nowo wyświęconemu biskupowi namaszczono czoło, jakby podkreślając, że nowo wybrany jest głową Kościoła i bierze udział w świętości Chrystusa. Nowy hierarcha Kościoła otrzymał Ewangelię, co też symbolizuje główne zadanie biskupa – głoszenie Dobrej Nowiny, oraz odznaki biskupie: pierścień, będący znakiem wierności biskupa oraz tego, że ma bronić Oblubienicy Bożej – Kościoła; mitrę, ma ona przypominać wiernym o blasku świętości, a także o niewiędnącym wianku chwały, który przygotował Jezus Chrystus dla każdego wiernego; pastorał (ofiarowany biskupowi przez wykładowców, wychowawców i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie) – symbolizujący władzę pasterską, oraz przypominający, że nie jest właścicielem owczarni, a jej przewodnikiem drogą Zbawienia. Po otrzymaniu odznak biskup Józef otrzymał od każdego z obecnych biskupów pocałunek pokoju, jako znak jedności wszystkich biskupów Kościoła katolickiego oraz przyjęcia go do Kolegium Biskupów.
    Ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz zaprosił nowo wyświęconego biskupa Józefa zająć miejsce wśród pozostałych koncelebrantów. Wspólnie ze swoim biskupem oraz ludem wiernym Diecezji Grodzieńskiej biskup Józef wszedł w nowy okres swej służby ludziom Bogu i ludziom.
    Na uroczystość święceń biskupa pomocniczego Diecezji Grodzieńskiej ks. Józefa Staniewskiego przybyło wielu gości: Claudio Gugerotti – Nuncjusz Apostolski w naszym kraju, wszyscy biskupi Białorusi, Gintaras Sagruszas – biskup wileński, przedstawiciele władz społecznych oraz obwodowych, korpusu dyplomatycznego RP, duchowieństwa, a także osoby konsekrowane oraz liczni wierni. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego razem z Wizytatorem Apostolskim dla grekokatolików na Białorusi archimandrytą Sergiuszem Gajkiem. Duchowieństwo Cerkwi prawosławnej na czele z o. Aleksandrem Chombakiem przekazało gratulacje abp. grodzieńskiego i wołkowyskiego Arciemija. W imieniu wspólnoty luterańskiej gratulacje dla Kościoła katolickiego z okazji święceń nowego biskupa złożył pastor Włodzimierz Tatarnikow. Gratulacje i życzenia nowo wyświęconemu biskupowi złożyli również przedstawiciele prezbiterium Diecezji, wspólnot zakonnych oraz wierni.
    Pod koniec uroczystości nowy biskup przeszedł środkiem świątyni, udzielając swego pierwszego błogosławieństwa biskupiego.
    1 lutego 2014 r. ks. biskup Józef Staniewski rozpoczął swą posługę jako biskup pomocniczy Diecezji Grodzieńskiej

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.