GRODNO
Środa,
29 marca
2023 roku
 

Co to jest skarga powodowa?

Pytania i odpowiedzi

Skarga powodowa jest to prośba skierowana do właściwego Sądu Kościelnego, w której osoba zainteresowana prosi o rozpatrzenie swojej sprawy. Prośba ta jest koniecznym elementem rozpoczęcia procesu w Sądzie Kościelnym. Chcąc zaskarżyć ważność zawartego małżeństwa, należy wnieść skargę do właściwego Sądu Kościelnego. Według kanonu 1673 właściwym jest Sąd Biskupi tej diecezji, na terenie której:
1) zaskarżane małżeństwo zostało zawarte, 2) mieszka strona pozwana, 3) mieszka strona powodowa – z pozwolenia Oficjała sądowego strony pozwanej lub 4) mieszkają świadkowie – z pozwolenia Oficjała sądowego strony pozwanej. Aby skarga powodowa została przyjęta przez Sąd Kościelny, powinna ona odpowiadać wymogom kanonu 1504, to znaczy w swojej treści powinna zawierać następujące informacje: 1) imię, nazwisko i adres zwracającego się do Sądu, 2) imię, nazwisko i adres drugiej strony (byłego współmałżonka), 3) nazwę Sądu, do jakiego jest skierowana skarga (np. Sąd Kościelny Diecezji Grodzieńskiej), 4) należy zaznaczyć meritum sprawy, to znaczy, podać kiedy i gdzie małżeństwo zostało zawarte, dlaczego osoba wnosząca skargę powodową uważa swoje małżeństwo za zawarte nieważnie. W dalszej części należy krótko opisać historię znajomości przedślubnej małżonków, jak również okres trwania małżeństwa. Opisując historię przebiegu znajomości przedślubnej i małżeństwa, należy zwrócić uwagę na wydarzenia, które świadczyłyby o tym, że małżeństwo było zawarte nieważnie, pod przymusem lub o tym, że zawierający małżeństwo był niezdolny do życia małżeńskiego lub nie rozumiał istotnych przymiotów czy obowiązków małżeńskich. W dalszej części należy podać nazwisko, imię i adres przynajmniej trzech świadków, którzy znają dobrze małżonków, historię małżeństwa i przyczynę rozpadnięcia małżeństwa. Skargę powodową należy podpisać oraz zaznaczyć miejsce i datę jej sporządzenia. Do skargi powodowej należy dołączyć świadectwo ślubu.
    Skarga powodowa musi być podana pisemnie, jednak w przypadku, gdy strona ma trudności ze sporządzeniem skargi powodowej, na mocy kanonu 1503 może ona osobiście stawić się w kancelarii Sądu i wnieść skargę powodową ustnie oraz poprosić o pomoc w jej napisaniu.
    Zwracając się do Sądu Kościelnego, należy pamiętać, że skarga powodowa nie jest prośbą o rozwód kościelny, lecz tylko prośbą o stwierdzenie ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  278

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.