GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Serce diecezji bije dla nas

Gazeta seminaryjna

Rektor ks. Józef StaniewskiDrodzy Czytelnicy i Przyjaciele "Słowa Życia"!
   Pozwólcie, że najpierw przekażę słowa uznania i podziękowania redaktorowi naczelnemu ks. Pawłowi Sołobudzie wraz z zespołem redakcyjnym za zainicjowanie ciekawej rubryki "Zadajemy pytania", dzięki której Czytelnicy mogą sporo się dowiedzieć o instytucjach kościelnych. Cieszy mnie fakt, że seminarium grodzieńskie także nie zostało pominięte, a nawet, jak świadczą zadane pytania, cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród wiernych diecezji grodzieńskiej.
W ramach odpowiedzi na te pytania chciałbym najpierw przedstawić w skrócie ogólne informacje dotyczące Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
Nasze seminarium powstało 28 sierpnia 1990 roku. Jego założenie dało nadzieję Kościołowi nie tylko na Białorusi, ale także na Ukrainie i w Kazachstanie, ponieważ najpierw pobierali tu naukę alumni również z tych terenów. Początki były trudne i skomplikowane. Brakowało profesorów i wychowawców, budynki klasztorne nie były dostosowane do nauczania i zamieszkania kleryków. Nie brakowało tylko kandydatów do kapłaństwa, ponieważ na pierwszym roku było 40 kleryków, przedstawicieli kilku państw i narodowości. Łączyły nas jedna wiara, jeden Chrzest i pragnienie kapłaństwa Chrystusowego. W ciągu swych dziejów seminarium grodzieńskie przygotowało do świadomej decyzji przyjęcia święceń kapłańskich ponad 180 alumnów. Nasi wychowankowie przekazują prawdę Chrystusowej Ewangelii na różnych kontynentach, pełnią różne urzędy kościelne: proboszczów i wikariuszy parafialnych, profesorów seminarium i uczelni świeckich, pracowników służby dyplomacji watykańskiej i kurii diecezjalnych.
    Współczesne życie seminarium - to modlitwa i nauka, praca i refleksja. Mimo że seminarium jest uczelnią o charakterze zamkniętym, seminarzyści na co dzień uczestniczą w życiu Kościoła i społeczeństwa poprzez różnego rodzaju inicjatywy, np. zjazdy młodzieży i ministrantów, pielgrzymki i rekolekcje dla młodzieży, rozgrywki piłkarskie i występy muzyczne, pracę z dziećmi w Domach Dziecka i posługę ludziom biednym.
    W dzieje seminarium złotymi literami zostały wpisane spotkania z błogosławionym Janem Pawłem II w Ełku, Wilnie, Białymstoku, Wrocławiu, Kijowie, Lwowie, Astanie, a także z Piotrem naszych czasów Benedyktem XVI w Warszawie oraz w Rzymie w 2010 roku. Nasze seminarium odwiedzili kardynałowie i biskupi, prezydenci i premierzy. Stałymi domownikami naszej Alma Mater są rodzice i krewni naszych seminarzystów, proboszczowie i wychowankowie.
    Obecnie seminarium przeżywa swoje 20-lecie, co jest okazją do wyciągania wniosków z przeszłości, zastanowienia się nad teraźniejszością i planów na przyszłość. Każdy kolejny rok wzbogaca naszą historię, każdy nowy kandydat rokuje w nas nadzieję.

    - Czy może kleryk, który ukończył I rok w seminarium zakonnym w Polsce, przenieść się do seminarium w Grodnie? (Walery, Grodno)
    - Taka możliwość istnieje. Konferencja Episkopatu Białorusi ogłosiła specjalne normy regulujące przyjęcie do seminarium diecezjalnego. Należy się zgłosić do rektoratu, przedstawić odpowiednie dokumenty i omówić tę sprawę.

    - Jak wygląda zwykły dzień ks. Rektora? (Aleksander, Lida)
    - Należę do wspólnoty seminaryjnej, tu mieszkam i pracuję, więc staram się przestrzegać seminaryjnego trybu życia: modlitwa poranna, Msza Święta, wykłady lub praca w biurze seminaryjnym, po obiedzie trochę rekreacji, przygotowanie do wykładów, modlitwa prywatna. W miarę możliwości pamiętam również, że jestem synem, bratem, przyjacielem, dlatego odwiedzam rodziców, najbliższą rodzinę i przyjaciół. Oczywiście, nie jest to praktyka codzienna.

    - Kiedy są egzaminy wstępne do WSD? Jak one wyglądają? (Jerzy, Smorgonie)
    - W tym roku egzamin wstępny jest przewidziany na 1 sierpnia, początek o godz. 10.00. Składa się on z odpowiedzi pisemnej na pytania (18 pytań z wiedzy religijnej: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego), wypracowania na temat: "Kapłańska sylwetka błogosławionego Jana Pawła II – wzorem mego powołania" oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem komisji egzaminacyjnej.

    - Jaki przedmiot w seminarium jest najważniejszy dla przyszłego kapłana? (Paweł, Grodno)
    - Przez 6 lat nauki w seminarium alumni zdobywają wiedzę z ponad 50 przedmiotów, każdy z których stanowi nieodzowny element w całokształcie przyszłego kapłana. Mówiąc o tym najważniejszym, należy wskazać źródło: Pismo Święte – Słowo Boga skierowane do człowieka. Bez znajomości Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, nie jest możliwe zrozumienie powołania kapłańskiego i jego przyszła realizacja.

    - Czy po ukończeniu seminarium ksiądz powinien jeszcze gdzieś się dokształcać? (Olga, Wołkowysk)
    - Przez cały czas dostrzegamy dynamikę współczesnego świata. Kościół stanowi lud, który również stale się rozwija, stawia wymagania i potrzebuje nowości. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ks. bp Aleksander powołał w diecezji "Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów Diecezji Grodzieńskiej". W naszej diecezji są także organizowane comiesięczne dni skupienia z referatem naukowym, warsztaty i sympozja naukowe.

    - Przez długi czas byłem ministrantem, a obecnie nie jestem. Czy mogę zdawać egzaminy do seminarium? (Walery, Lida)
    - Powołanie jest pięknym osobistym przeżyciem młodego mężczyzny, który słyszy głos wołającego Chrystusa "Pójdź za Mną". Słyszy je zarówno ministrant, jak i wykładowca uniwersytetu, absolwent szkoły wyższej i średniej, pracownik fabryki i kołchozu. Jeśli słyszysz głos Pana, czekamy na Ciebie w seminarium.

    - Ilu kleryków i profesorów jest obecnie w seminarium? (Swietłana, Mińsk)
    - Z danych statystycznych wynika, że liczba alumnów każdego roku jest inna: waha się od 136 do 51. Niestety, w ostatnich latach notujemy zmniejszenie liczby powołań. Zaś kadra profesorska jest co roku liczniejsza, obecnie w seminarium pracuje 30 wykładowców.

    - Czy w seminarium można dostać ocenę niedostateczną? Jakie stopnie mają klerycy? Czy wystarczy być tylko mądrym, żeby ukończyć seminarium? (Aleksander, Brzostowica Mała)
    - Plan zajęć seminaryjnych przewiduje dwie sesje egzaminacyjne: zimową i letnią. W tym czasie "ważą się losy", alumni przedstawiają egzaminatorowi zdobytą wiedzę. Skala ocen w seminarium jest następująca: 5, 4+, 4, 3+, 3, 2+, 2, każda z tych ocen, po obiektywnie ocenionej odpowiedzi, jest wpisywana do indeksu kleryka. Do seminarium może wstąpić i ukończyć je człowiek głęboko wierzący, który potrafi zrozumieć i pokochać słowa Chrystusa "Pójdź za Mną", zdobywając Valde bene w formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej połączone z głęboką wiarą i niezachwianą nadzieją, zakorzeniony w miłości do Boga i ludzi.

    Pragnę zachęcić młodych chłopców i dodać im odwagi, żeby nie tylko nie lękali się otworzyć drzwi Chrystusowi, lecz i pozwolili Mu zostać ich Przyjacielem. Wszystkich naszych przyjaciół i wiernych Kościoła Katolickiego na umiłowanej Białorusi zapewniamy o modlitwie. Pozwólmy, by dla prawdy Ewangelii Chrystusowej otworzyły się nasze serca i umysły, by pokój Chrystusowy był udziałem każdego z nas.
    Pragnę podziękować wszystkim diecezjanom za modlitewne i finansowe wsparcie naszego seminarium. Serce diecezji bije dla nas wszystkich, więc liczymy na Waszą dalszą pomoc.
   
УНП 500242016: ОКПО 29038348, р/с 3015282680014, Головной филиал по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк» Код 152101705, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.