GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

Wypłyń na głębię

Życie Kościoła


2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

W drodze do świętości

Nasz dobry przykład, nasza zdecydowana postawa, nasza mądrość życiowa i odwaga w bronieniu prawdy i naszej tradycji, powinny być światłem dla świata.

   Ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz


Ubogacenie życia
(Instytuty Zakonne Żeńskie. Instytuty świeckie)

Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Dążeniem sióstr ze zgromadzenia jest trwać w głębokiej relacji z Bogiem, nieść Miłość Boga do ludzi z apostolską gorliwością o zbawienie ich dusz; służyć najbiedniejszym braciom i siostrom potrzebującym duchowej i materialnej pomocy przez czynną posługę: opiekę nad bezrobotnymi, biednymi, sierotami i chorymi.
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej(Serafitki)
Zgromadzenie opiera swą duchowość na duchowości franciszkańskiej. Serafitki, zgodnie ze swoim powołaniem, niosą pomoc starszym i ubogim, prowadzą placówki oświatowe, czyli świetlice i przedszkola. Zajmują się przede wszystkim ludźmi nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi, ubogimi i samotnymi. Szczególną uwagę poświęcają dzieciom upośledzonym oraz tym pozbawionym opieki rodzicielskiej. Dokładają starań, aby umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie i umiłowanie Boga.
Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła (Michalitki)
Siostry michalitki realizują swój charyzmat poprzez prowadzenie domów wychowawczych, przedszkoli oraz świetlic, tzw. oratoriów dla dzieci ze środowisk zaniedbanych, katechizują i podejmują różne formy pracy parafialnej wśród dzieci, młodzieży, pomagają rodzinom ubogim i wielodzietnym, osobom chorym i samotnym. Organizują także rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt.
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
Współcześnie głównym kierunkiem ich działania jest nauczanie i wychowywanie ludzi porzuconych i z marginesu społecznego. Misja dzielenia się wiarą i pojednania wypływa z przekonania o sile Eucharystii. Siostry prowadzą też akcję Shalom (pokój), której celem jest między innymi: przeciwstawianie się niesprawiedliwościom i przemocy, współpraca ze środkami masowego przekazu, nauczanie i wychowywanie służące wyzwoleniu narodów, działania na rzecz potrzeb lokalnych i globalnych.
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Jest to jedna ze wspólnot Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, celem którego jest pomoc współczesnym chrześcijanom w życiu w zlaicyzowanym świecie zgodnie z zasadami Ewangelii poprzez prowadzenie aktywnej działalności misyjnej. Najważniejsze elementy duchowości sióstr szensztackich to głęboka maryjność, wiara w Opatrzność Bożą i codzienne praktykowanie świętości. Swoje powołanie realizują w diecezjach wielu krajów świata poprzez różne dziedziny pracy apostolskiej i wychowawczej z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami.
Zgromadzenie Sióstr Matki Miłosierdzia (Ostrobramskiej)
Zadaniem tej wspólnoty zakonnej, która ma swój Dom Generalny w Grodnie, jest uwielbienie, cześć i szerzenie Miłosierdzia Bożego. Charyzmatem zgromadzenia jest również szerzenie kultu NMP Matki Miłosierdzia oraz praca nad odnowieniem w duchu Chrystusa całego życia religijnego i społecznego. Istotą działalności zgromadzenia jest także opieka nad ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi oraz pomoc w wychowaniu dzieci z domów dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki)
Charyzmatem zgromadzenia jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród wiernych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej poprzez dawanie świadectwa tej miłości w oddaniu się służbie Kościoła. Angażują się w różne rodzaje apostolstwa w trosce przede wszystkim o religijne i moralne odrodzenie rodziny. Swoją misję realizują, wspomagając chorych, biednych oraz wszystkich potrzebujących pomocy.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla Dla Polonii Zagranicznej
Zgromadzenie zostało założone, by umacniać wiarę i „budować skrawek umiłowanej Ojczyzny” poprzez szerzenie kultu Eucharystii, katechizację, pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i języka wśród Polaków poza granicami Polski. Siostry angażują się w posługę chorym, pracę w zakrystiach i mediach. Ponadto stanowią duchowe zaplecze modlitewne Polaków poza granicami Polski oraz pracujących wśród nich sióstr i księży.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Szczególnym zadaniem zgromadzenia jest pomoc dziewczętom i kobietom nieprzystosowanym społecznie. Swoim działaniem obejmuje ono również dzieci oraz inne osoby potrzebujące moralnego wsparcia i chrześcijańskiego miłosierdzia, bez względu na wiek i płeć. Siostry szerzą kult Miłosierdzia Bożego również poprzez głoszenie katechez i prelekcji, udział w sympozjach i kongresach organizowanych przez inne wspólnoty, udział w nabożeństwach parafialnych przez specjalne pieśni i modlitwy, kolportaż książek, modlitewników, obrazów Jezusa Miłosiernego oraz korespondencję z czcicielami Miłosierdzia Bożego.
Zgromadzenia męskie
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)
Główny cel redemptorystów to niesienie pomocy religijnej ludziom ubogim duchowo i materialnie, m.in. przez nauczanie, gotowość do udzielania rad, obchodzenie świąt liturgicznych i sprawowanie Sakramentów, odwiedziny chorych, pomoc społeczną i rekolekcje. Realizują ten cel w wielu krajach świata. Priorytetem działalności zgromadzenia jest Duszpasterstwo Młodzieżowe, czyli pomoc młodym w rozpoznaniu swego własnego życiowego powołania.
Zakon Karmelitów Bosych
Jest to zakon opierający swoją duchowość na przykładzie życia proroka Eliasza i Dziewicy Maryi. Charyzmatem karmelitów bosych jako gałęzi rodziny karmelitańskiej jest życie kontemplacyjne, braterstwo, działalność apostolska oraz naśladowanie i kult Najświętszej Maryi Panny. Bracia starają się prowadzić ludzi do poznania i praktyki ścisłego zjednoczenia z Bogiem poprzez rekolekcje, konferencje i wydawnictwa. Angażują się również w ewangelizację krajów misyjnych, co jest jednym z podstawowych składników charyzmatu Karmelu.
Towarzystwo Jezusowe (Jezuici)
Ten papieski zakon apostolski Kościoła rzymskokatolickiego został założony, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła rzymskokatolickiego przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowne, edukację i udzielanie sakramentów. Jezuici są nastawieni na czynne uczestnictwo w życiu, by świat stawał się, zgodnie z nauką Chrystusową, bardziej ludzki. Jezuici wraz ze świeckimi współpracują na polu wychowawczym, edukacyjnym, artystycznym i charytatywnym.
Zakon Braci Mniejszych (Kapucyni)
Działalność, którą prowadzą bracia, to przede wszystkim prowadzenie parafii, opieka nad sanktuariami i kościołami. Praca ta polega na sprawowaniu sakramentów, katechizacji, opiece nad różnego rodzaju wspólnotami świeckimi, takimi jak: Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Światło – Życie, Franciszkański Zakon Świeckich i wieloma innymi. Bracia pracują też jako kapelani szpitali i więzień, prowadzą liczne rekolekcje. Bardzo ważną działalnością zakonu są misje obejmujące wiele krajów świata.
Towarzystwo św. Franciszka Salezego (Salezjanie)
Salezjanie, obdarzeni przez Ducha Świętego szczególnym charyzmatem wrażliwości na ludzkie cierpienie, powodowane najczęściej przez materialne ubóstwo, opiekują się ludźmi opuszczonymi, samotnymi i biednymi. Z zaangażowaniem poświęcają się pracy z młodzieżą w szkołach, świetlicach, domach poprawczych, prowadzą parafie i wyjeżdżają na misje do wielu krajów świata. Rodzinę Salezjańską tworzą wspólnoty, instytuty zakonne i świeckie oraz grupy apostolskie, które podejmują w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe, zobowiązują się do wzajemnej współpracy i współdziałania.
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie)
Celem działalności zgromadzenia w Kościele jest misja, wyrastająca z duchowości, czyli modlitwy i kontemplacji Serca Jezusowego. Należy do niej adoracja eucharystyczna jako służba dla Kościoła oraz posługa dla potrzebujących. Duży nacisk położony jest na posługę formacyjną dla kapłanów i zakonników. Charyzmat mistyczny wyraża się głębokim nabożeństwem do Serca Jezusowego, z podkreśleniem potrzeby wynagrodzenia za grzechy oziębłości, obojętności i niewdzięczności wielu ludzi jak świeckich, tak i duchownych. Charyzmat społeczny – to praca nad budowaniem królestwa Bożego Serca wśród poszkodowanych, cierpiących i potrzebujących duchowego wsparcia.
Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Pijarzy)
Zakon ma charakter czynny. Jego głównym celem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży oraz kształtowanie człowieka we wszystkich jego wymiarach, a przez to służenie Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej poprzez prowadzenie szkół wszystkich stopni i świetlic opiekuńczych dla dzieci, katechizację, działalność duszpasterską w parafiach, formację nauczycieli i rodziców. Pijarzy prowadzą również działalność wydawniczą, rekolekcyjną i inną służącą szczególnie dzieciom i młodzieży. By móc nauczać innych Prawdy, zadaniem braci jest najpierw poznawać ją poprzez kontemplację.

Naszą diecezję wzbogaca więcej zgromadzeń, dlatego będziemy jeszcze powracać do tematyki zakonnej w kolejnych numerach.

Osobiście wyrażam wdzięczność każdemu Ojcu i Bratu zakonnemu oraz każdej Siostrze zakonnej za ofiarną i bezinteresowną posługę pośród wiernych w Kościele Grodzieńskim. Ta posługa jest bardzo ważna, ponieważ na każdym wymiarze pracy dotyczy ona zbawienia duszy ludzkiej. Bardzo proszę, abyśmy w tej posłudze stanowili i budowali jedność, o którą modlił się Chrystus Pan przed odejściem do Ojca w niebie.
Ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.